Vitajte na stránkach spolo?nosti Schindler

Mám záujem o:
mood city transport

Prepravíme viac ako 1 miliardu ?udí. Ka?dy deň.

Zariadenia Schindler navrhnuté ?vaj?iarskymi in?iniermi - vy?ahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, udr?ujú mestsky svet v pohybe - bezpe?ne, pohodlne a efektívne 24 hodín denne, 7 dní v ty?dni.

Schindler produkty

Centrála spolo?nosti

Schindler vy?ahy a eskalátory a.s.
Karad?i?ova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: [email protected]

kariéra kariéra pre?o Schindler pre?o Schindler koho h?adáme koho h?adáme Vo?né pozície Vo?né pozície
Zisti viac

Kariéra v spolo?nosti Schindler

Ako špi?kový zamestnávate? v oblasti mestskej mobility h?adáme ?udí, ktorí chcú vytvára? pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

dozvedie? sa viac
Zisti viac

Pre?o Schindler

Náš záväzok rozvíja? ?udí v spolo?nosti Schindler vytvoril prostredie, kde ka?dý mô?e rozvinú? svoj potenciál naplno.

dozvedie? sa viac
Zisti viac

Koho h?adáme

Sna?íme sa by? preferovaným dodávate?om v našom odvetví. H?adáme ?udí, ktorý budú vytvára? ve?kú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Chceme vytvori? miesto pre váš rast a rozvoj v spolo?nosti Schindler.

dozvedie? sa viac
Zisti viac

Vo?né pozície

Pracovné príle?itosti v spolo?nosti Schindler oslovujú široké spektrum ?udí s rozli?nými predpokladmi, skúsenos?ami a vzdelaním. Technické vedomosti a obchodné zru?nosti vám mô?u pomôc? pri dobrom štarte u nás.

dozvedie? sa viac
江苏时时彩开奖直播